09.04.2012 ПОНУДА ПО HACCP

 

Безбедна храна со помош на мерната технологија на Testo


Консумирањето на контаминирани  прехранбени производи секоја година предизвикува голем број случаи на труење со храна.

 

Најчестите причини за тоа се:

 • Недоволната хигиена на вработените кои доаѓаат во контакт со храната;
 • Чистите и нечистите процеси не се добро раздвоени;
 • Свежите и готвените јадења се чуваат заедно;
 • Температурата на која се чува храната не е соодветна;
 • Фрижидерите на ја постигнуваат потребната температура.


За да се спречат ваквите и слични проблеми HACCP (Анализа на опасностите и критичните контролни точки) системот е развиен во шеесетите години и од тогаш  е усвоен низ целиот свет од многу компании за производство на храна.

Главната цел на HACCP системот е безбедна храна од производството до крајниот потрошувач или како што често популарно се вели  "од фарма до вилушка ". Сите оператори со храна имаат огромна одговорност пред крајните потрошувачи.

Во основа на имплементацијата на HACCP системот покрај добрата хигиенска пракса, операторите со храна треба да го следат квалитетот на храната преку контрола и мониторинг на одредени параметри.  Најчесто мерени параметри покрај времето (рокот на уптреба) се температурата и релативнта  влажност.


Температурата на храната  константно се мери за да се стави под контрола размножувањето на патогените бактерии и микроорганизми. На пример на температура пониска од 7 °C размножувањето на микроорганизмите е успорено. На многу ниска температура -18 °C микроорганизмите повеќе не се размножуваат но тоа на значи дека се мртви туку само "заспани" што значи дека по одмрзнувањето на производите тие пак ќе продолжат со размножување. На температури над 40 °C размножувањето на микроорганизмите е успорено, а на температура од 65-70 °C некои видиви на микроорганизми почнуваат да изумираат. Над 125 °C микроорганизмите веќе немаат шанси за опстанок, затоа и оваа температура се користи за стерилизација.


Мерењето и мониторингот на температурата е подеднкво важно во сите фази:  производство, складирање, дистрибуција и послужување.

За складирањето на прехранбените производи од голема важност е мониторингот на релативната влажност. Ако супстанциите кои се хигроскопни се остават подолго време во просторија со зголемена влага  без да се заштитат може да абсорбираат влага и да се создадат услови за појава на мувли и развој на бактерии.


Покрај температурата и релативната влажност, киселоста (pH вредноста) и содржината на вода во производите имаат важна улога за развој на микроорганизми. Размножувањето на микроорганизми се намалува ако pH вредноста на производите е под 4,2 и содржината на вода е под 15 %.

Друг често мерен параметар е и квалитетот на маслото за готвење. Маслото за готвење ги менува своите карактеристики и квалитет под влијание на топлината и кислородот и треба да се води сметка до кога маслото може да се употребува. За таа цел постојат дигитални мерачи кои преку одредување на % на Вкупни Поларни Компоненти даваат информација до кој степен е маслото искористено.


Операторите со храна треба  посебно да се грижат за хигиената. Често пати визуелната инспекција не е доволна за утврдување на степенот на чистота и потребно е тестирање за присуство на микроорганизми. За таа цел се идеални тестовите со биолуминисценција кои се сведуваат на брзо мерење на нивото на ATP (аденозин трифосфат) што директно укажува на чистотата на испитуваната површина.


Компанијата Фармахем како застапник на германската фирма Testo AG веќе 13 години на своите корисници им пружа професионална услуга од: помош при избор на соодветен инструмент за секоја примена, инсталација на уредите, обука за користење и калибрации, така што мерните инструменти од програмата на Testo станаа синоним за контрола на квалитет на храна.  Поради нивниот голем асортиман  корисникот има можност да избере инструмент според своите потреби. На пример има инструменти со фиксна или со изменлива сонда, џебни или портабл, високо прецизни референтни инструменти, за мерење во услови на зголемена кондензација постојат водоотпрни инструменти итн. Со помош на инструментите за мониторинг задачите за документација на податоците лесно се исполнуваат.  Со мерните инструменти на Testo корисниците имаат можност брзо и ефикасно да реагираат за да се спречи појава на опасности и да се избегнат евентуални штети.


 

Мерење на релативна амбиентална влага/температура во прехранбена индустрија 

 

Следењето на температурата и влагата во подолг временски период се овозможува со дата-логерите Testo. Тие ја бележат секоја промена на температурата/влагата, која може битно да влијае врз вкусот, изгледот, бојата на прехранбениот продукт, кој треба да е стандарден.


 • Testo 106 - Убоден термометар со заштитно капаче за сондa
 • Теsto 926 - Портабл термометар за општа употреба
 • Теstо 830-Т1 - Инфрацрвен термометар
 • Testo 265 - Meрач на квалитет на масло
 • Testo 174/175/177 - Дата-логери за мониторинг на температура и влага
 • Теsto 608-H1 - Влаготермометар за простории и магацини

Повеќе информации на web страната на Testo: www.testo.com

 

 

Мониторинг на хигиена со луминометар PD - 10 од фимрата Hyserve

  

                                                        

Што е тоа ATP и зошто е значаен ?

 

Аденозин трифосфатот е високоенергетско соединение кое дава енергија на повеќето животни процеси кај организмите.

За нас е најважно е  потеклото на ATP од бактерии, габи и квасци кои најчесто се наоѓаат во биофилмот (остатоци од храна од органско потекло).

 

 • Визуелната инспекција за утврдување на степенот на чистота често пати не е доволна и потребно е тестирање за присуство на микроорганизми;
 • Во производството на храна многу е важна информацијата за присуство на микроорганизми како и органски остатоци невидливи со голо око;
 • Тестот со биолуминисценција се сведува на брзо мерење на нивото на ATP што директно укажува на чистотата на испитуваната површина;
 • Тестовите за детекција на ATP ги карактеризира голема брзина на изведување (за неколку секунди), рентабилност и најнизок степен на обука на персоналот за изведување на тестот.

Повеќе информации на web страната на Hyserve: www.hyserve.com


Луминометарот PD-10 е портабл луминометар со мали димензии, лесен за ракување, наменет за контрола на хигиената како дел од HACCP програмата.

 • Мерењето на ATP/AMP ја зголемува сензитивноста на инструментот;
 • Времето на изведувањето на тестот е 10 секунди;
 • Меморија 1200 резултати;
 • Лесно пренесување на податоците во Microsoft Excel.

 

 

 

 

Средства за чистење и дезинфекција на фирмите Vestal Chimica Italiana и Sanosil Ltd.


Средства за хигиенско миење и дезинфекција на раце oд Vestal Chimica Italiana

Средства за чистење во прехранбена индустрија oд Vestal Chimica Italiana

Средства за дезинфекција во прехранбена индустрија од Sanosil Ltd.

Средства за дезинфекција во прехранбена индустрија од Vestal Chimica Italiana

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk