Стручен тим

Винка Таневска, дипл. хем. инж. - управител

Марјонка Велјановска, дипл. фарм. - извршен директор

Александра Петровска-Горин, дипл. псих.  - асистент на директор

ул. „Кичевска‘‘ 1, нас. Хром, П. Фах 39, 1060 Скопје
Tел.: +(389 2) 20 31 193, факс: +(389 2) 20 31 434,
е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk

  

 

Сектор Дијагностика и лекови

Коча Фунду, дипл. ел. инж. - pаководител
Тел.: +(389 2) 20 33 840, е-пошта: koca@farmahem.com.mk

Маја Здравковска, дипл. хем. инж. - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 841, тел. е-пошта: maja@farmahem.com.mk

Душан Велјановски, лекар по општа медицина - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 193, е-пошта: dusan@farmahem.com.mk

Анета Ефтимова, м-р фарм. - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: aneta@farmahem.com.mk

Mарија Стојановска, дипл. молек. биол. - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: marija@farmahem.com.mk

Силвија Стојаноска, м-р по биохемија - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: silvija@farmahem.com.mk

Tea Јовановска, дипл. инж. биол. стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: tea@farmahem.com.mk

Катерина Блажеска, дипл. инж. за зашт. на жив. сред. - административен асистент
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: katerinab@farmahem.com.mk

Катерина Антова, дипл. хем. инж. - административен асистент
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: kate@farmahem.com.mk

 

 

Сектор Инструменти и опрема

Зоран Настов, дипл. инж. биол. - pаководител
Тел.: +(389 2) 20 33 833, е-пошта: zoran@farmahem.com.mk

Горан Карбевски - стручен соработник 
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: gorankarbevski@farmahem.com.mk

Дејан Илиќ, доктор по стоматологија - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 833, е-пошта: dejan@farmahem.com.mk

Адријана Торбовска, м-р фарм. науки - стручен соработник 
Тел.: +(389 2) 20 33 833, е-пошта: adrijana@farmahem.com.mk

Стевка Поп-Трајкова. дипл. инж. биол. - стручен соработник 
Тел.: +(389 2) 20 33 834, е-пошта: stevka@farmahem.com.mk

Илија Србовски, дипл. ел. инж. - стручен соработник 
Тел.: +(389 2) 20 33 839, е-пошта: ilija@farmahem.com.mk

 

Соња Милошевска, дипл. инж. техн. - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 844, е-пошта: sonja@farmahem.com.mk

Наташа Јосевска, дипл. инж. за зашт. на жив. сред. стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 847, е-пошта: natasa@farmahem.com.mk

Борче Коларски стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 846, е-пошта: borce@farmahem.com.mk

  

Сектор Реагенси и адитиви  

Јордан Алулоски, дипл. инж. техн. - раководител
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: jordan@farmahem.com.mk

Елена Трајковска-Јанкова, дипл. инж. техн. - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 831, е-пошта: elena@farmahem.com.mk

Крсте Ѓуровски - референт за малопродажба
Тел.: +(389 2) 20 33 830, е-пошта: reagensi@farmahem.com.mk

 

Сектор за заштита на животна средина
(еколошки консалтинг)

Марјана Шушлевска, дипл. биол. - pаководител
Тел.: +(389 2) 20 33 846, е-пошта: eko@farmahem.com.mk  

Цветан Николовски, дипл. инж. за зашт. на жив. сред. - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 859, е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk   

Катерина Атанасовска, дипл. еколог - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 849, е-пошта: katerina@farmahem.com.mk

Катерина Ивановска, м-р економист (дипл. инж. агроном) стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: katerina.ivanovska@bregalnica-ncp.mk

Јасминка Пашалиска-Андоновска, дипл. маш. инж. - стручен соработник 
Тел.: +(389) 33 44 11 01, е-пошта: jasminka@bregalnica-ncp.mk    

 

Лабораторија за заштита на животна средина-ФЛЖС

адреса: ул. „Манчу Матак‘‘ бр. 23, нас. Хром, 1060 Скопје,
Тел.: +(389 2) 20 50 648

Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог -  Шеф на ФЛЖС
е-пошта: ekolab@farmahem.com.mk  

Маријан Лакс, дипл. инж. за зашт. на жив. сред. - стручен соработник
е-пошта: laks.ekolab@farmahem.com.mk    

Даниел Стефановски, дипл. инж. хем. - стручен соработник
е-пошта: daniel.ekolab@farmahem.com.mk      

Димитар Гушески, дипл. инж. биол. - стручен соработник
е-пошта:  dimitar.ekolab@farmahem.com.mk    

Анѓа Ќулумоска-Ѓорѓиевска, м-р по хем. науки- стручен соработник
е-пошта: angja@farmahem.com.mk    

Милена Стефановска - менаџер за квалитет
е-пошта:  milena.ekolab@farmahem.com.mk    

 

Сектор Финансии

Лидија Мицевска, дипл. економист - раководител
Тел.: +(389 2) 20 33 836, е-пошта: lidija@farmahem.com.mk

Aна Димитрова, дипл. економист - главен сметководител
Тел.: +(389 2) 20 33 835, е-пошта: ana@farmahem.com.mk

Сузана Настевска - главен благајник
Тел.: +(389 2) 20 33 837, е-пошта: suzana@farmahem.com.mk

Евгенија Стојановска - материјален сметководител
Тел.: +(389 2) 20 33 850, е-пошта: smetkovodstvo@farmahem.com.mk

 

Сектор Администрација

Александра Петровска-Горин, дипл. псих. - асистент на директор/одговорно лице за квалитет
Tел.: +(389 2) 20 31 193, факс: 20 31 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk

Драган Атанасовски, проф. германски јазик - стручен соработник
Тел.: +(389 2) 20 33 838, е-пошта: dragan@farmahem.com.mk

Светлана Илиевска - техничка секретарка
Тел.: +(389 2) 20 31 193, е-пошта: info@farmahem.com.mk

 

Техничка служба и магацин

Оливер Стојчевски, дипл. економист - шеф на магацин и логистика
Тел.: +(389 2) 20 33 850, е-пошта: oliver@farmahem.com.mk

Љупчо Симеоновски, возач

Арсо Илиевскивозач

Ѓорѓи Стојанов, возач  

Тел.: +(389 2) 20 33 850, е-пошта: smetkovodstvo@farmahem.com.mk                  


Фармахем Сервис

ул. „Кичевска“ бр. 6/2, нас. Хром, 1060 Скопје
Тел/Факс: +(389 2) 20 39 642
е-пошта: servis@farmahem.com.mk

 

Зоран Ѓуровски, дипл. ел. инж. - раководител на Фармахем Сервис
е-пошта: zoran.gjurovski@farmahem.com.mk                                                                                         

Ирина Ѓуровска, дипл. инж. физ. - раководител на лабораторија за калибрации
е-пошта: irina.gjurovska@farmahem.com.mk

Драган Јанковиќ, сервисер на индустриски инструменти
е-пошта: dragan.jankovic@farmahem.com.mk

Зоран Миладиновски - сервисер на индустриски инструменти/стручен соработник за калибрации
е-пошта: zoran.miladinovski@farmahem.com.mk

Денис Дервишевиќ, сервисер на медицински инструменти
е-пошта: denis.dervisevic@farmahem.com.mk  

Бојан Весковски, дипл. инж. - сервисер на медицински инструменти
е-пошта: bojan.veskovski@farmahem.com.mk

Димитар Мишевски - сервисер на медицински инструменти
е-пошта: dimitar@farmahem.com.mk 

Зоран Мирчевски, дипл. ел. инж. - сервисер на медицински инструменти
е-пошта: zoran.mirchevski@farmahem.com.mk 

Мирко Бујароски - сервисер на медицински инструменти
е-пошта: mirko.bujaroski@farmahem.com.mk 

Ана Јанкоска, дипл. инж. физ. - стручен соработник за термодинамика
е-пошта: ana.trpkovska@farmahem.com.mk 

Марија Бајлозова, дипл. инж. физ. - стручен соработник за термодинамика
е-пошта: marija.bajlozova@farmahem.com.mk 

Абедин Исеиновски - стручен соработник за калибрации
е-пошта: servis@farmahem.com.mk 


ПЗУ Дијагностика Фармахем

Населба Ѓорче Петров 
ул. „Борис Сарафов“ бр. 2/3, Скопје  
Тел/факс: + (389 2) 20 31 905

Населба Аеродром
бул. ,,Јане Сандански“ бр. 65, Скопје,
Тел/факс: + (389 2) 2 40 33 55

е-пошта: lab@farmahem.com.mk

м-р Васе Калајџиска - раководител, е-пошта: vase.lab@farmahem.com.mk

м-р Бисера Симоновска, спец. мед. биохем., е-пошта: biserka.lab@farmahem.com.mk

Мери Спасовска Гичева, дипл. инж. биол., е-пошта: meri.lab@farmahem.com.mk

Рина Ефтимова, дипл. инж. биол.

Фросина Адамовска, дипл. инж. биол.

Елена Христовска - дипл. инж. биол.

Верче Стаменковска – дипл. инж. хем.

Татјана Костадиновска – дипл. инж. биол.

Наташа Николовска Цуцулеска - медицински лаборант

Андријана Каровска-Џикова - медицински лаборант 

Рената Грнчаров - медицински лаборант 

Лидија Здравковиќ - координатор


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk