Периодични (систематски) здравствени прегледи

Наши партнери се неколку ординации по медицина на трудот, со кои заеднички, брзо и ефикасно, ги извршуваме систематските прегледи на вработените.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk