Референци на Секторот за еколошки конслатинг

 

 

Експертизата и долгогодишното искуството во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина како и бројот од преку 150 референци кој континуирано расте го прави „Фармахем“ лидер во својата област на делување во Република Македонија.

Проекти за заштита и зачувување на природата

Eлаборати за заштита на животната средина и студии

 • Елаборат за заштита на животна средина за “КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ Битола, 2018
 •  Елаборат за заштита на животна средина за “Млечна  Индустрија” ДООЕЛ  Делчево, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за ТД ,,Рудине” ММ ДОО увоз извоз Скопје подружница ЛАДИЛНИК Делчево, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Краварска фарма ГОЛАКˮ ДООЕЛ  увоз - извоз Делчево, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Млекара, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Краварска фарма, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Козарство, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за бунари за  ,,Johnson Controlsˮ, Струмица, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за Земјоделско трговско друштво “Сточарство” ДОО  Богданци, ОЕ Козарство, 2017
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Црн Бикˮ, Куманово 2016
 •  Елаборат за заштита на животна средина за ,,Johnson Controlsˮ, Струмица, 2016
 • Елаборат за заштита на животна средина за МЕПСО АД, Скопје, 2016
 •  Елаборат за заштита на животна средина за ,,НОЕЛ Плус” с.Стојаково, Гевгелија, 2015
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,ИМБ Битола, Подружница”  - с. Петровец, 2015
 • Елаборат за заштита на животна средина за Витториа Фруит” - с. Прдејци, 2015
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Винарија Охрид - Охрид, 2014
 • Елаборат за заштита на животна средина за бунар за ,,Раде Кончар - Контактори и релеи” - Скопје, 2014
 • Елаборат за заштита на животна средина за бунар за ,,Ветекс АД Велес, 2014
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,АВТО СПА ВЕ” - Велес, 2012
 • Изработка на елаборат за заштита на животна средина за ,,Сточарство Богданци” - Богданци, 2012
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Ла пицерија" - Скопје, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Шустер" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за „Биба" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за „Финес" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Босс М" - Куманово, 2011
 • Елаборати за заштита на животната средина за 20 чевларски компании кои работат во комплексот ,,Реџиа" во Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Ролетар Илија" - Скопје, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Коки МЛ" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Јома 95" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на живтната средина за ,,Махагони" - Куманово, 2011
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Аус терм" - с. Градец, Гостивaр, 2010
 • Елаборати за заштита на животната средина за детска градинка „Ангел Шајче", Куманово (6 подружници), 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Бајер" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Мајами" - Скопје (доградба на објект), 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Салса" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Лемас" - Скопје, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Кат Ком" - Велес, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција локален пат во општина Ѓорче Петров, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Вики дизајн" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Фрагмат Мак" - Куманово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Карта техника" - Неготино, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за сирењара ,,Петра" - Велес, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Милк Деј", Свети Николе, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Бреботекс Зел и Зелке и други" - Богданци, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,ДСЕ Графика" - Неготино, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Европа 92", с. Лешок, Тетово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Емма'с", Свети Николе, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Еуромилк КСЛ", Скопје, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Еуромилк Интернационал", Скопје, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Металекс" - Тетово, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Рудине ММ" ДОО - Скопје, подружница ладилник Делчево, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Алпина Деј" ДОО, Пробиштип, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Мега фиш" ДООЕЛ, село Вруток, 2010
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,НАС МБД", Скопје, 2009
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Мајами" ДОО, Скопје, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Замрзната храна" - Скопје, подружница 1 - Неготино, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,ЦАКИ Златно Зрно", Крива Паланка, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,ЈОКА", Струмица, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,Рудине", Делчево, 2009
 • Елаборат за заштита на животна средина за музеј на вода Плоча Миќов Град во Заливот на коските, Градиште, Охрид, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Аутомотив Груп", Скопје, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за нова постројка за производство на конгеративна енергија од мртва биомаса во Кочани, за EURECNA - Италија, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за млекарница ,,Шар Продукт", Џепчиште, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за ЗТД Сточарство АД Богданци РЕ Млекара, 2008
 • Елаборат за заштита на животна средина за електромеханичарски сервис ,,А.Ц.Е" - Скопје, 2008
 • Елаборат за заштита на животната средина за ,,Наташа трејд" - Неготино, 2010
 • Елаборат за заштита на животна средина за ,,Фитофарм" - Скопје, 2007
 • Елаборат за влијанието врз животната средина за складиште за нискорадиоактивен отпад во Република Македонија, 2005
 • Елаборат за млечната индустрија ,,Казеифичио Чезарина″ во Беловиште, 2004
 • Елаборат за погонот за производство на сирење во ИМБ ,,Млекара" - Битола, 2003
 • Студија за состојбата со животната средина на аеродромот ,,Петровец" - Скопје, 2001
 • Елаборат за А.Д ,,Вита Пела" - Битола, 2000
 • Елаборат за А.Д ,,Пролукс" - Прилеп, 2000
 • Елаборат за А.Д. ,,Жито-Битола" - Битола, 2000
 • Студија за траса со висок напон (400 КВ) Битола - Аминдео (Грција), 1999
 • Елаборат за А.Д. ,,Тане Цалески" - Кичево, 1999
 • Елаборат за АИК ,,Лозар" - Битола, 1999
 • Елаборат за ,,Фабрика за квасец и алкохол" - Битола, 1999
 • Елаборат за ИМБ „Млекара" - Битола, 1999
 • Студија за хидроелектраната ,,Чебрен". Август, 1996
 • Студија за хидроелектраната ,,Козјак". Јуни, 1995

Изработка на барање за добивање дозвола за интегрирано спречување и контрола на загадувањето како и барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план (барања за А и Б интегрирани дозволи)

 • Изработка на апликација за добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола за ,,ИМБˮ Битола, 2017
 • Изработка на барање за Б интегрирана еколошка дозвола за ,,Ветекс” АД - Велес, 2013-2014
 • Изработка на Барање за А дозвола за усогласување со оперативен план за:
  • „ТОНДАХ", Виница, 2007
  • „АДИНГ", Скопје, 2007
  • „ЗЕОЛИТ", Пробиштип, 2007
 • Изработка на Барање за дозвола за усогласување со оперативен план за:
  • „СКОВИН", Скопје, 2011
  • „РИМЕС", Скопје, 2011
  • „РУДИНЕ ММ", подружница млекара Делчево, 2010
  • ,,ПОВАРДАРИЕ", Неготино, 2009
  • „СЕНТИС АГ", Џепчиште, 2008
  • „АН-КИ Инженеринг", Скопје, 2008
  • „ГРАФИКС Трејд", Гостивар" 2008
  • „ЈОКА", Струмица, 2008
  • „ИМБ Млекара" АД, Битола, 2008
  • „ДРЕНИК М", Прилеп, 2007
  • „ФРОТИРКА", Делчево, 2007
  • „НЕМЕТАЛИ", Чешиново, 2007

Изработка на Планови и Програми за управување со отпад за: 

 • Изработка на Програма за управување со отпад за “ВС-ГД” ДООЕЛ  Неготино, 2017
 • „Сковин", Скопје, 2011
 • Град Скопје, 2009
 • Општина Ѓорче Петров, 2009
 • Општина Дојран, 2008
 • Општина Ресен, 2008
 • Општина Сарај, 2007
 • Општина Крива Паланка, 2007
 • Општина Велес, 2007

Биоремедијација на почви и води 

 • Проект: ,,Биоремедијација на почва загадена со нафтени деривати од поранешно складиште за нафта на NATO HQ Скопје", 2005

 Физибилити студии и експертиза

 • Изработка на студија за оправданост од воведување на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад во руралните средини во општина Велес, 2011
 • Проект: ,,Студија за ремедијација на ОХИС", проект реализиран во соработка со D'Appolonia од Италија, 2010
 • Проект: ,,Изработка на студии за ревалоризација на природните вредности на заштитените подрачја кањон Матка, споменик на природата и Тиквеш, строг природен резерват", проект финансиран од UNDP, 2009/2010
 • Проект: ,,Оценка на влијание врз животната средина и акционен план за ремедијација за индустриски парк Митровица", Косово, финансиран од UNDP регионален центар во Братислава, Чешка, локален партнер на Деконта, Чешка, 2009
 • Проект: ,,Историско загадување на ОХИС - Скопје", раководен од тимот на ,,Енакон" и ,,Деконта" од Чешка, финансиран од ODA Програма на Влада на Република Чешка, 2007-2009
 • Учество во Проектот за Ремедијација на рудникот ,,Лојане", раководен од тимот на Деконта-Чешка, финансиран од UNDP - Братислава, 2007
 • Ревизија на акциониот план за заштита на амбиентниот воздух за град Скопје, 2007
 • Аудит за социјалната и безбедносната и состојбата со животната средина во EVN ESM, за WSP Environmental, финансирано од Европска Банка за Обнова и Развој, 2007
 • Физибилити Студија за "Уредување и заштита на Голема Река", делови за: Мониторинг, Подобрување на состојбата со шумите и заштита од ерозија, Подобрување на состојбата со водните живеалишта и Подигање на јавна свест, проект финансиран од УНДП, Преспа, 2006
 • Експертско мислење за состојбата со аерозагадувањето од ОКТА, 2005
 • Студија за мониторинг на аерозагадување околу РЕК ,,Битола", 2002
 • Физибилити студија за реконструкција на аеродромот ,,Петровец" - Скопје, еколошки аспекти, јули 2000 во соработка со Parsons USA, 2000
 • Анализа на состојбите и управувањето на цврстиот отпад во Македонија. Дел од Студија за НЕАП - Република Македонија. Финансирано од Светска банка, 1996

Проекти за заштита и унапредување на животната средина

 • Проект: „Подобрување на млечните производи преку подобрување на суровината и воведување директни култури“ во Млекарница ЈОКА, Струмица, 2006
 • Проект: „Поддршка на услугите за управување со цврст отпад во руралните заедници од сливот на Преспанско Езеро“, проект финансиран од UNDP, 2005
 • ЛЕАП за општина ,,Ѓорче Петров" (дел за отпад и природа), 2005
 • Проект: „Обука и зајакнување на капацитетот во 6 општини во Македонија во примена на концептот на одржлив развој“, проект финансиран од РЕЦ, канцеларија во Македонија, 2004/2005
 • Проект: „Одржливо управување со цврстиот комунален смет во регионот на Преспа“, проект финансиран од GTZ, 2004
 • Проект: „Употреба на безфосфатни детергенти во Охридскиот и Струшкиот регион“, проект финансиран од МЖСПП и Светска Банка, 2003
 • Проект: „Дефинирање на влијанието на „ОХИС“ А.Д. Скопје врз животната средина“, 2003
 • Проект: „Намалување на употребата на токсични суровини и третман на отпадни води во „Пролукс“ - Прилеп“, донација на Ecolinks - USA, 2000
 • „Одржлив развој на Општина Зрновци“, 1999
 • ЛЕАП за општина „Центар“ - Скопје. Финансиран од РЕЦ - Будимпешта (проект во соработка со Рударски институт - Скопје) Скопје, 1998
 • Проект: „Заштита на еко-системот во реката Вардар од отпадните води од крзнарата „Димко Митрев“ - Велес“, 1998
 • Координатор на проектот „Одржлив развој на Република Македонија“. Издание на ДЕМ, 1995

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk