Лабораторија за калибрации на мерила за релативна влажност, температура, маса и мултиметри за електрични параметри

Фармахем Сервис Лабораторија за калибрации е акредитирана во јуни 2009 од Институтот за акредитација на Република С.Македонија согласно МКС EN ISO/IEC 17025.  

Фармахем Сервис Лабораторија за калибрации може да врши калибрација на:

 • Контактни термометри;
 • Инфрацрвени термометри;
 • Инструменти за релативна влажност;
 • Климатски комори;
 • Водени бањи;
 • Ваги;
 • Мултиметри за електрични величини.

Калибрација на мерила за релативна влажност

 • Калибрации на инструменти за релативна влажност од 10 % до 90 % RH;
 • Калибрации на климатски комори од 10 % до 90 % RH (до 50 °C).  

Калибрација на мерила за температура

 • Калибрација на аналогни и дигитални термометри од -20 °C до +660 °C;
 • Калибрација на инфрацрвени термометри од -20 °C до +350 °C;
 • Калибрација на температурни комори (инкубатори, печки за жарење, сушари, стерилизатори) и водени бањи од -20 °C до +1000 °C.

 Калибрација на мерила за маса

„Фармахем Сервис Лабораторија за калибрации“ врши калибрација на аналитички, прецизни, технички ваги и халогени влагомери до 40 kg.

Калибрација на 3.5 до 6.5 дигитни мултиметри за електрични величини

 • Електричен напон DC/AC до 1000 V;
 • Јачина на електрична струја DC/AC до 22 А;
 • Отпорност до 100 MΩ;
 • Електрична моќност до 20 kW;
 • Капацитет до 10 mF;
 • Фреквенција до 10 MHz;
 • Струјни клешти до 1000 А.

Лабораторијата за калибрации користи своја база на податоци во која сите регистрирани корисници имаат пристап до своите инструменти и сертификатите од калибрацијата.

Брошура за калибрација на инструменти

Кратка презентација за калибрација на инструменти

 

Контакт:

 • дипл. ел. инж. Зоран Ѓуровски, раководител на Фармахем Сервис

е-пошта: zoran.gjurovski@farmahem.com.mk

 • дипл. инж. физ. Ирина Ѓуровска, раководител на лабораторија за калибрации

е-пошта: irina.gjurovska@farmahem.com.mk

 • дипл. физ. Ана Јанкоска, стручен соработник за термодинамика

е-пошта: ana.trpkovska@farmahem.com.mk

 • дипл. физ. Марија Бајлозова, стручен соработник за термодинамика

е-пошта: marija.bajlozova@farmahem.com.mk

 • Зоран Миладиновски, стручен соработник за калибрации 

е-пошта: zoran.miladinovski@farmahem.com.mk

 • Абедин Исеиновски, стручен соработник за калибрации

е-пошта: servis@farmahem.com.mk

 

 

 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk