26.06.2023 Нови видео упатства од Фармахем за корисниците на Agilent OpenLab CDS 2.6.

OpenLab CDS претставува хроматографски дата систем кој обезбедува продуктивност, искористливост и дата интегритет. Преку овој софтвер, Вие како корисник можете целосно да го контролирате вашиот Agilent хроматограф без разлика дали е тој течен (LC), гасен (GC), течно масен (LC/MS) или гасено масен (GC/MS).

 Вградените алатки со кои располага овој софтвер, обезбедува брза и временски економична анализа, интеграција и издавање на извештај. Од друга страна техничките контроли обезбедуваат квалитетна работа, точна евиденција на сé што е работено и зголемена безбедност на вашите податоци. OpenLab CDS е дизајниран за аналитички лаборатории кои треба да одговараат на највисокото ниво на дата интегритет.

https://farmahem.com.mk/agilent_videos.

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Назад до новости

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk