Национално признание за ООП 2019

Фармахем продолжува со континуирано спроведување општествено одговорни практики и во 2019 се закитува со уште едно признание од Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП за проектот „Биди здрав, биди вреден!”.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk