Благодарница од Научно-истражувачко здружение (НИЗ) при Студентски сојуз на фармацевти на Македонија - ССФМ

Благодарницата е доделена на Фармахем за поддршка во реализација на 28-от теренски летен проект: „Лековите флора на планината Јабланица, 2021“, кој се одржа од 13 до 17 јули 2021 година. 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk