Признание за OOP за 2011 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Поттикнување на здрав начин на живот и љубов кон природата – по стапките на Жане”

Категорија: Односи со вработените

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk