Награда за ООП за 2008 година

Проект: „Обука на вработените во Дирекција за храна и други заинтересирани страни за HACCP”

Цел: Трансфер на знаење за мониторинг на квалитетот на храна што е достапна за потрошувачите и придонес кон обезбедување на здрава популација во Македонија преку обезбедување на храна безбедна за човековото здравје.

Активности: Обука на инспектори од Дирекцијата за храна, менаџери и претставници на главните супермаркети и ресторани и други заинтересирани страни за HACCP.

Резултати: Спроведена обука на вработените во Дирекција за храна и другите заинтересирани страни и подигната свест за важноста на мониторинг на храна според системот HACCP заради обезбедување на храна безбедна за човековото здравје.

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk