Награда за ООП за 2009 година

Проект: „Зајакнување на капацитетите за тимска работа и градење на лојалност кон фирмата”

Цел: Грижа за здравјето и благосостојбата на вработените. Здрави и мотивирани вработени покажуваат поголеми резултати и повеќе придонесуваат кон развојот и унапредувањето на бизнисот во компанијата.  

Активности: Спортување, излети, обуки, награди, колективно осигурување, жени на раководни функции, посета на културни настани, подароци и др.

Резултати:

  • Мотивирани вработени;
  • Подобрени резултати во работењето;
  • Поголем профит за компанијата.

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk