2021 - Признание од Здружението на пензионери на Ѓорче Петров-Скопје

Признание од Здружението на пензионери на Ѓорче Петров-Скопје за особен придонес и соработка во остварување на целите и задачите на здружението.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk