Благодарница од Природно-математички факултет - Скопје

На свеченото одбележување на 75-годишнината на Природно-математичкиот факултет-Скопје коешто се одржа на 16 декември 2021 година, Фармахем доби плакетата за долгогодишна успешна соработка и партнерство.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk