Награда за ООП за 2017 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Заедно создаваме подобар свет”

Категорија: Вложување во заедницата

Организарана од: Националното координативно тело за ООП и Министерството за економија на РМ.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk