Награда за ООП за 2009 година

Проект: „Работилница за бело саламурено сирење”

Цел: Да се обучат македонските млекари, наши долгогодишни и идни соработници, како да се подобри квалитетот и да се избегнат дефектите кај белите сирења, а со тоа да се добие стандардизиран производ.  

Активности: Организирани 2 работилници (презентации, предавања, дегустација, анкета, медиумска покриеност на настаните, доделување на сертификати за учество).

Резултати:

  • Зголемен број на купувачи и зголемен профит за компанијата,
  • Зголемување на свеста за квалитетен и стандарден македонски производ, хигиена во индустријата, технолошки пристап “know-how” и контрола на квалитет.

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk