Калибрација на пипети

 

*Потребно е да се наведат податоци за пипета која се калибрира.(назив,варијабилен или фиксен опсег,едноканална или мултиканална,работен опсег и сл).

**Потребно е да се наведат точки во кои треба да се изврши калибрација (за пипета со варијабилен опсег.)Доколку не се определени точки за калибрација од Ваша страна,истата ќе биде извршена во 3 точки согласно на MKCEN ISO 8655-6:2009(номинален волумен,50 % од номинален волумен и 10% од номинален волумен)

Пипета #1
Пипета #2
Пипета #3
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk