Благодарница за ООП за 2009 година

 

Проект: „Одржливо управување со отпад во Општина Ѓорче Петров”


Водечка НВО на проектот: НВО „Граѓански Еколошки Форум – ГЕФ”, Скопје


Цел: Да се помогне НВО сектор и локалната заедница (Општината во која е лоцирана компанијата) при реализација на проект од областа на заштитата на животната средина (управување со отпад).


Активности:

  • Изработка на План за управување со отпад за Општина Ѓорче Петров;
  • Спроведување на компостирање во основните училишта и руралните делови од Општина Ѓорче Петров;
  • —Обука на локалното население и учениците од Општината за домашно компостирање и селектирање на отпадот;
  • Селективно собирање на PET и хартија.

 

Резултати:

1. Изработени План и Програма за управување со отпад и усвоени од Советот на Општината Ѓорче Петров;

2. Реализирани обуки за населението и учениците.

 

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем