Признание од ЦИР-а за интегриран пристап кон ООП за 2009 година

 

Наградени проекти на ФАРМАХЕМ:

  1. План за отпад за општина Ѓорче Петров;
  2. Обука за бело саламурено сирење;
  3. Спортување.

 

Категорија: Севкупна посветеност кон општествената одговорност

 

Организирана од: Центар за Институционален Развој - ЦИРа