Плакета за ООП за 2012 година

 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Фармахемчињата се нашата иднина”


Категорија: Однос кон вработените

 

Организарана од: Националното координативно тело за ООП, Министерството за економија на РМ и Иницијативата „Европски систем за наградување на ООП“ која во Македонија ја спроведува Асоцијацијата Зенит.