Прва награда за ООП за 2009 година


 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Работилница за бело саламурено сирење”

 

Категорија: Односи со добавувачи и потрошувачи

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија