Благодарница за ООП за 2009 година

 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ:  „Одржливо управување со отпад во Општина Ѓорче Петров”

 

Категорија: Вложување во заедницата

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија