Прва награда за ООП за 2008 година


 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Обука на вработените во Дирекција за храна и други заинтересирани страни за HACCP”

 

Категорија: Односи со купувачи и потрошувачи

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија