Прва награда за ООП 2010 година


 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Транспарентност во работењето на менаџментот и вклучување на вработените во донесувањето на одлуки во компанијата”


Категорија: Етичко управување

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија