Награда за ООП за 2009 година

Проект: „Зајакнување на капацитетите за тимска работа и градење на лојалност кон фирмата”

 

Цел: Грижа за здравјето и благосостојбата на вработените. Здрави и мотивирани вработени покажуваат поголеми резултати и повеќе придонесуваат кон развојот и унапредувањето на бизнисот во компанијата.  

 

Активности: Спортување, излети, обуки, награди, колективно осигурување, жени на раководни функции, посета на културни настани, подароци и др.

 

 

Резултати:

  • Мотивирани вработени;
  • Подобрени резултати во работењето;
  • Поголем профит за компанијата.

 

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем