Прва награда за ООП за 2009 година


 

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Зајакнување на капацитетите за тимска работа и градење на лојалност кон фирмата”


Категорија: Односи со вработените

 

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија