Corporate Social Responsibility Award South East Europe 2007

 

Награден проект на ФАРМАХЕМ:  „Формирање на Групација на фирми за еколошки консалтинг во рамките на Стопанска Комора на Македонија”

 

Категорија: Заштита на животната средина

 

Организирана од: Стопанска Комора на РМ, НВО Транспарентност‐Нулта копрупција, Стопанска Комора на Северо‐Западна Македонија, Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП на Р. Македонија