ФАРМАХЕМ – КОСОВО

Во април 2008, ФАРМАХЕМ отвори претставништво во Косово. Седиштето на ФАРМАХЕМ КОСОВО е во Приштина, а основната дејност на фирмата, како и на ФАРМАХЕМ Скопје, е промет и еколошки консалтинг.

 

Директор на фирмата е дипл. маш. инж. Данијел Ребац, стручен соработник во секторот Инструменти и опрема во ФАРМАХЕМ Скопје, додека во самото претставништво постојано е вработен дипл. инж. технолог Аднан Пајазити, како раководител на канцеларијата во Приштина.  

 

Контакт:

 

Аднан Пајазити

Дарданиа БЛ. 9-5, локал бр. 1

10000 Приштина, Косово

Данијел Ребац

Кичевска 1, нас. Хром

1060 Скопје

тел: + 381 (0) 38 551 171

моб: + 377 (0) 44 402 127

факс: + 381 (0) 38 551 171

е-пошта: adnan@farmahem.com.mk

тел: + (389 2) 20 31 193

моб: + (389) 70 22 62 21

факс: + (389 2) 20 31 434

е-пошта: danijel@farmahem.com.mk