Оскар за ООП за 2007 година

 

Проект: „Формирање на групација на фирми за еколошки консалтинг во рамките на Стопанска комора на Македонија”

 

Цел: Заеднички и организиран настап пред институциите кои носат одлуки и делување врз претпријаријата за "позеленување" на бизнисот и подигање на јавната свест на менаџерите за одржлив развој и заштита на животната средина.

 

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем