ПРИЗНАНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

 

Фармахем уште еднаш ја потврди својата заложба за севкупен пристап кон општествената одговорност на претпријатиjата (ООП), бидејќи активно делуваме во сите области на ООП. Оваа година, особено сме горди што освоивме престижно национално признание за најдобри општествено одговорни практики за 2014 година во категоријата „заштита на животната средина“. Признанието го добивме за проектот „Мал чекор кон зачувување на природата“.

 

Целта на проектот е да се зајакне и да се подигне свеста на вработените во Фармахем за значењето на зачувувањето и заштитата на биолошката разновидност, како еден од сегментите  на одржливиот развој, за да можат потоа да дејствуваат во областа самостојно, или како дел од групи. Идејата за одржување презентации и предавања за различните растителни и животински видови, типични за посетените локации, нивните основни карактеристики, опасностите коишто им се закануваат и начините на нивно зачувување, заштита и одржливо користење потекна од Секторот за еколошки консалтинг на Фармахем, а беше изведена од Зоран Настов, дипл. инж. биолог и Марјана Шушлевска, дипл. инж. биолог.

 

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

лица одговорни за ООП во Фармахем


Назад до новости